Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Girl Named Wolf-website

1.1. Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Girl Named Wolf-site (“Girl Named Wolf-site”) Door gebruik te maken van de Girl Named Wolf-site aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk en verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.
De Girl Named Wolf-site is gemaakt en wordt beheerd door Girl Named Wolf, adres: Stationsstraat 130, 9950 Waarschoot, Belgium.
Voor bepaalde delen van de Girl Named Wolf-site of bepaalde diensten kunnen bijzondere voorwaarden gelden. Het gebruik van de Website impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de bijzondere voorwaarden voor de diensten waarvan u gebruik maakt.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en bijzondere voorwaarden die zouden gelden inzake bepaalde diensten die beschikbaar worden gesteld via de Girl Named Wolf-site, hebben de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voorrang. Deze Gebruiksvoorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

1.2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Girl Named Wolf.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.
Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Girl Named Wolf verkrijgen (Girl Named Wolf, adres: Stationsstraat 130, 9950 Waarschoot, Belgium), tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.
U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.
Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
Als Girl Named Wolf u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Girl Named Wolf tegen aanspraken van derden.

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Girl Named Wolf

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van websites beheerd door Girl Named Wolf. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van website van Girl Named Wolf moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Girl Named Wolf. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen.

1.4. Links naar andere websites beheerd door Girl Named Wolf

Deze website kan links bevatten naar andere websites beheerd door Girl Named Wolf. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

1.5. Links naar websites beheerd door derden

De Girl Named Wolf-site bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Girl Named Wolf controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Girl Named Wolf en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Girl Named Wolf de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

1.6. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen en chat-groepen

Discussiefora zijn plaatsen op het internet waar naar aanleiding van een tekstbericht of één of ander audio(visueel) fragment toegestuurd door een mediagebruiker dan wel door Girl Named Wolf zelf iedereen met dezelfde interesse hierop kan reageren.
Bij chatgroepen kunt u inloggen op een server en online discussiëren met andere gebruikers.
U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiefora en chatgroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken groep. Discussiefora en chatgroepen op Girl Named Wolf-websites staan in het algemeen open voor iedereen die een beschaafde mening in een behoorlijk Nederlands wil formuleren.
Reacties zijn alleen welkom als ze vergezeld zijn van uw voornaam, naam, adres en e-mailadres. Enkel uw voornaam, uw initialen of uw nickname zullen worden gepubliceerd.
De aan Girl Named Wolf verstrekte persoonsgegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten worden doorgegeven als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van een discussieforum.
Girl Named Wolf heeft het recht om bijdragen te weren die:
extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn
laster en eerroof kunnen betekenen, of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen inhouden;
gescheld, haatdragende taal, agressieve toon en/of racistische terminologie bevatten
waarvan de zinnen in hoofdletters zijn geschreven
smaad of laster beogen
of in het algemeen hetzij juridisch hetzij maatschappelijk voor ongepast worden bevonden
Om dit doel te bereiken kan door de webmaster van de betrokken Girl Named Wolf-website premoderatie worden gebruikt. In zulk geval wordt iedere reactie gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt.
Girl Named Wolf kan reacties ook inkorten (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen). Girl Named Wolf heeft het recht om filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen.
U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u Girl Named Wolf tegen alle aanspraken van derden.
De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische tekortkomingen/fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.
Girl Named Wolf kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussieforum of een chatgroep van haar websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Girl Named Wolf heeft het recht om deelnemers ingeval van ongepaste bijdragen als deelnemer te schrappen en dit hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van andere deelnemers aan een discussieforum of chatgroep. Zij hoeft haar weigering niet te motiveren. Girl Named Wolf heeft tevens het recht om in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat op een forum of in een chatgroep dreigen te monopoliseren.
Girl Named Wolf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiefora of chatgroepen.
Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de betrokken Girl Named Wolf-website.

1.7 Klachtenbehandeling

Anonieme klachten zijn niet toegestaan. Girl Named Wolf is enkel verplicht een klacht te behandelen indien deze worden geuit via de hieronder bedoelde kanalen en vergezeld gaan met de hieronder bedoelde identiteitsgegevens zoals ook vereist door het Klachtendecreet van 1 juni 2001 (B.S. 17 juli 2001): voornaam, familienaam, e-mailadres en adres. De klager preciseert het voorwerp/feiten waartegen ze gericht is, alsook het belang van de klager terzake.
Girl Named Wolf is niet verplicht enige klacht te behandelen:
bij ontstentenis van de hierboven bedoelde persoonsgegevens;
indien de klacht kennelijk ongegrond is;
indien de klacht geen omschrijving bevat van de feiten waartegen ze gericht is of indien de klager geen belang kan aantonen.
De weigering om een klacht te behandelen zal steeds worden gemotiveerd.
Klachten kunnen enkel worden geuit door middel van het invullen van de verplichte velden in het daartoe voorziene venster beschikbaar via de website van Girl Named Wolf (www.girlnamedwolf.be) via “contact”. Klachten kunnen ook per e-mail worden verstuurd naar klachtenbehandeling@girlnamedwolf.be.
Klachten geuit via het daartoe voorziene venster op de website van Girl Named Wolf (www.girlnamedwolf.be) worden slechts geregistreerd voor zover u van ons een confirmatie ontvangt per e-mail. Blijft deze confirmatie uit binnen een tijdspanne van 24 uren volgend op het indienen van de klacht, dient u zich opnieuw te registreren. Ingeval van problemen bij het uiten van een klacht, kan u in ieder geval terecht via klachtenbehandeling@girlnamedwolf.be.

1.8. Aansprakelijkheid van Girl Named Wolf

De informatie op Girl Named Wolf-site is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Girl Named Wolf streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Girl Named Wolf hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Adres:
Girl Named Wolf, adres: Stationsstraat 130, 9950 Waarschoot, Belgium.
e-mail: webmaster@girlnamedwolf.be

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites, producten en diensten die worden aangeboden door Girl Named Wolf, adres: Stationsstraat 130, 9950 Waarschoot, Belgium. In dit beleid geven wij aan welke informatie wij zullen verzamelen en hoe we die informatie zullen gebruiken. We raden u aan dit privacybeleid grondig door te nemen.

Persoonsgegevens verstrekt bij registratie

U kan onze sites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, programma’s en diensten, bepaalde programma’s beluisteren of bekijken,… zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft te verstrekken.
Om van bepaalde diensten van Girl Named Wolf te kunnen genieten (zoals bv. gratis downloads), zal u gevraagd worden om u te registreren en om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (zoals uw naam en e-mailadres). De persoonsgegevens die u dan verstrekt worden door Girl Named Wolf in haar databanken bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Girl Named Wolf of bepaalde personen of entiteiten waarmee Girl Named Wolf een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Door u te registreren, geeft u Girl Named Wolf de toestemming om overeenkomstig de voorwaarden van dit beleid uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken.
Een aantal van onze diensten bieden we aan in samenwerking met andere websites. Persoonsgegevens die u verstrekt op die sites, worden mogelijk naar Girl Named Wolf gestuurd, zodat u van de dienst kunt gebruik maken. We verwerken deze gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. De sites waarmee wordt samengewerkt hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden u aan ook dit beleid grondig door te nemen.

Cookies

De Girl Named Wolf-website maakt gebruik van cookies. Dit zijn informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer geïnstalleerd worden wanneer u één van onze websites bezoekt. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan.
De automatische installatie van cookies kan verhinderd worden door de configuratie van uw browser aan te passen. Voor meer informatie over de functies van uw browser verwijzen wij naar de instructies op het hulpscherm van uw browser. Girl Named Wolf wijst u er wel op dat het weigeren van cookies de werking van bepaalde diensten of bepaalde sites kan aantasten.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Girl Named Wolf kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Gebruik van de gegevens

De gegevens die we verzamelen worden gebruikt voor klantenbeheer, geautomatiseerde gebruikersprofilering en marktonderzoek.
We kunnen uw gegevens ook gebruiken om er voor te zorgen dat Girl Named Wolf en haar commerciële partners u kunnen contacteren over producten en diensten die voor u interessant zijn.

Uw rechten

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw geregistreerde gegevens. U hebt eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kan uw vraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot privacy@girlnamedwolf.be

Wijzigingen

Girl Named Wolf kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving zijn beleid voor de bescherming van de persoonlijke gegevens volledig of gedeeltelijk wijzigen. Wanneer Girl Named Wolf wijzigingen aanbrengt in dit beleid, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast.
Als u vragen hebt met betrekking tot dit privacybeleid of over de manier waarop Girl Named Wolf met uw gegevens omgaat, kan u met ons contact opnemen via privacy@girlnamedwolf.be

  • Share
  • LIVE

    Optredens worden binnenkort bekendgemaakt.

  • PHOTOS

    Jacky BoySammyHowlin' MeGNW: Julie Sohier & Fanio Van de SteeneGNW: Fanio Van de SteeneGNW: Lander De Roo & Jean-Paul De Brabander

Copyright © 2010, Girl Named Wolf - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Contact Girl Named Wolf